Κριτική – Παρεκτροπές

Ως παρεκτροπή επισημαίνεται η πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτόν που την ασκεί ως Φιλανθρωπία ή Εθελοντισμό, αλλά σκοπεύει σε φορολογικές απαλλαγές ή άλλες διευκολύνσεις. Παρεκτροπή επίσης είναι όταν η πράξη έχει εξαρχής τον στόχο της ευρείας προβολής του προσώπου/φορέα που την ασκεί.

Μια κριτική που δέχεται ο Εθελοντισμός είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εθελοντές χρησιμοποιούνται ως δωρεάν εργατικά χέρια για την κάλυψη πάγιων αναγκών καταλαμβάνοντας θέσεις εργασίας (απλήρωτη εργασία).

Επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρεκτροπή η ανάληψη εθελοντικής δράσης με την προσδοκία ή την υπόσχεση ανταμοιβής, π.χ. λήψη υψηλότερης βαθμολογίας ή/και πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση πτυχίου (ECTS credits), υπόσχεση για αμειβόμενη εργασία στο μέλλον.

Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Εθελοντισμός:

  1. μορφές πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή, οι οποίες έχουν στόχο τη λήψη πτυχίου ή επαγγελματικής ειδικότητας,
  2. η εθελούσια συμμετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικά προσωπικό όφελος ή/και προσωπικά ενδιαφέροντα, π.χ. χόμπι,
  3. η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και η άμισθη παροχή εργασίας για την υποστήριξή τους,
  4. η προσφορά μιας υπηρεσίας με αναγκαστική επιβολή, π.χ. δενδροφύτευση από στρατιώτες, η συμμετοχή σε δραστηριότητες εμπορικού-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, π.χ. η χωρίς αμοιβή συμμετοχή σε διαφημιστικό σποτ,
  5. η εκμετάλλευση της διάθεσης για κοινωνική προσφορά με σκοπό το κέρδος, π.χ. αλίευση πελατών για ιατρικές παροχές.