Φιλανθρωπία − Αγαθοεργία − Δωρεά

Φιλανθρωπία

Πρόκειται για πρωτοβουλίες ιδιωτών ή ιδρυμάτων που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων ή κοινοτήτων ή/και την ενίσχυση δεινοπαθούντων συνανθρώπων. Η λέξη δήλωνε αρχικά την αγάπη προς τον άνθρωπο.

Η Φιλανθρωπία συνδέεται με έννοιες όπως η Φιλία και η Φιλαλληλία. Στην αγγλόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται ως «charity» και συνδέεται συνήθως με μεγάλες διεθνείς οργανώσεις και την Εκκλησία, που αναλαμβάνουν δράσεις κυρίως σε χώρες όπου υπάρχει ανθρωπιστική κρίση.

Στη Φιλανθρωπία η πράξη περιορίζεται στην προσφορά υλικών αγαθών (χρήματα, κτίρια, τρόφιμα κ.ά.) και ενέχει την παραδοχή μιας κατάστασης ανισότητας. Η Φιλανθρωπία είναι συνήθως μια πράξη στιγμιαία και ευκαιριακή που στόχοι της είναι η παροχή βοήθειας και η ανακούφιση σε κάποια δύσκολη κατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δημιουργείται μια μόνιμη σχέση συμπαράστασης και αλληλεγγύης εκείνου που ασκεί τη φιλανθρωπία με τους επωφελούμενους.

Για την Εκκλησία η έννοια της Φιλανθρωπίας εμπεριέχει τον Εθελοντισμό και την προσφορά, όχι μόνο υλικών αγαθών, αλλά και κοινωφελούς έργου, όχι μόνο ευκαιριακά, αλλά και σε μια μονιμότερη βάση με ηθική δέσμευση και διάρκεια. Στην περίπτωση αυτή προσεγγίζει την έννοια της Αλληλεγγύης.

Αγαθοεργία

Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είναι «η αφιλοκερδής και ανυστερόβουλη πράξη που ωφελεί το κοινωνικό σύνολο». Ο όρος αναφέρεται σε κάθε είδους βοήθεια προς αναξιοπαθούντες, που προέρχεται είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από οργανισμούς. Ο όρος έχει συνδεθεί επίσης με το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

Έχει ενδιαφέρον να παρατεθεί η θέση του Διαφωτισμού για την Αγαθοεργία, που παρουσιάζει στοιχεία ομοιότητας με τη σύγχρονη αντίληψη για τον Εθελοντισμό, καθώς θεωρούσε ότι ήταν επιβεβλημένο καθήκον των ανθρώπων από την ίδια τη λογική. Επιπλέον, θεωρούσε ότι ήταν κατακτημένο δικαίωμα κάθε ατόμου το να ευεργετείται από τους άλλους όταν υπήρχε πραγματική ανάγκη. Στόχος της αγαθοεργίας ήταν η βοήθεια προς τον ευεργετούμενο ώστε να ξεπεράσει την κατάσταση ένδειας και να ενταχθεί και πάλι στις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας.1

Δωρεά

Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είναι «ό,τι παραχωρείται χωρίς αμοιβή ή αντάλλαγμα, χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει κάποιος στο κράτος, σε κοινωφελές ίδρυμα». Για παράδειγμα, κάποια σχολεία ή άλλα δημόσια κτίρια δημιουργήθηκαν με τις δωρεές ευεργετών. Επίσης, δωρεά είναι η παραχώρηση οργάνων ή ιστών του σώματος μετά θάνατον. Η λέξη «δωρεά» συνοδεύει συχνά την έννοια της Φιλανθρωπίας (π.χ. ένα φιλανθρωπικό σωματείο κάνει δωρεά ιατρικά μηχανήματα σε κάποιο νοσοκομείο ή δέχεται μια δωρεά για τους σκοπούς του). Επίσης, μπορεί να συνδέεται και με τον Εθελοντισμό, με την έννοια της παροχής περιουσιακών στοιχείων σε κάποιο φορέα εθελοντισμού προκειμένου να υποστηριχτεί το έργο του.