Ακτιβισμός

Μία ακόμα έννοια που συνδέεται με τον Εθελοντισμό, τουλάχιστον σε κάποια χαρακτηριστικά του, είναι ο Ακτιβισμός. Πρόκειται για φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι η ουσία του ανθρώπου εκδηλώνεται με την πρακτική ενέργεια. Ακτιβισμός είναι και ο χαρακτηρισμός κάθε πολιτικής συμπεριφοράς που δίνει υπέρμετρη σημασία στη δράση και λιγότερη στη θεωρητική θεμελίωση μιας δραστηριότητας.

Τη σημερινή εποχή αφορά συστηματικές ενέργειες για την αναστολή, αναπροσαρμογή, διόρθωση ή τον επαναπροσδιορισμό εννοιών, νόμων, αξιών, θεσμών και συστημάτων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής και την ελαχιστοποίηση παραγόντων που την υποβαθμίζουν ή οδηγούν στη στέρηση βασικών αγαθών  των ανθρώπων, απέναντι σε μια φαινομενικά ισχυρότερη ομάδα ατόμων. Γνωστές είναι οι δράσεις ακτιβισμού της Greenpeace για την προστασία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και την προστασία του παγκόσμιου κλίματος.

Πολύ κοντά στην έννοια του Εθελοντισμού είναι ο Κοινωνικός Ακτιβισμός, δηλαδή οι συλλογικές πρωτοβουλίες Αλληλεγγύης.